De energietransitie

Hoe gaan we die met elkaar realiseren?

De energietransitie: hoe gaan we die met elkaar realiseren? De fossiele brandstoffen raken op. Hoe gaan we er tijdig voor zorgen dat we voldoende duurzame energie opwekken om ook in de toekomst te kunnen blijven voorzien in onze vraag naar elektriciteit, warmte en mobiliteit?

Stap 1

Er zijn volop ideeën, maar niemand weet het precies. De logische volgorde is eerst zoveel mogelijk energie besparen en vervolgens de resterende energievraag duurzaam opwekken. Het landschap gaat daarvoor op veel plaatsen in Nederland ingrijpend veranderen. We zullen onder andere een flink aantal windmolens moeten plaatsen en vele hectares zonneveld. Alle bestaande bebouwing zal buitengewoon goed geïsoleerd moeten gaan worden, want aardgas heeft zijn langste tijd gehad. Om een gebouw op een alternatieve manier (bijvoorbeeld met bodemwarmte, of met een warmtenet) goed te kunnen verwarmen, zal het heel goed geïsoleerd moeten zijn. Er moeten voorzieningen komen om de duurzaam opgewekte elektriciteit op te slaan, of om te zetten in biobrandstof. Met deze zaken is het plaatje nog lang niet compleet. Voor de energietransitie zal nog veel meer nodig zijn.

Met zijn allen

Plannen voor de energietransitie zijn in de maak. Een voorbeeld is de regionale energiestrategie Midden-Holland. Op regionaal niveau wordt met heel veel partijen gewerkt aan een plan voor de energietransitie voor de korte, middellange en lange termijn. Hoe het plan er precies uit komt te zien is nog niet zeker. Het plan begint langzaam gestalte te krijgen. Zeker is al wel dat we het met zijn allen moeten doen. Overheden, inwoners, bedrijven, netbeheerders, woningcorporaties, maatschappelijke instellingen en nog veel meer partijen: iedereen krijgt ermee te maken en iedereen heeft een rol.

2050 fossiele brandstofvrij en energie- en CO2-neutraal

Op lokaal niveau heeft de gemeente Krimpenerwaard het programma duurzaamheid. In het programma zijn duurzaamheidsdoelen voor de gemeentelijke organisatie en doelen voor de samenleving opgenomen. De hoofdambitie van het programma duurzaamheid is dat de samenleving in de gemeente Krimpenerwaard in 2050 fossiele brandstofvrij en energie- en CO2-neutraal is.

Voordat het zover is, zal er nog heel wat moeten gebeuren. Daarbij is het slechte nieuws dat nog weinigen de urgentie voelen. Er komt goedkope stroom uit het stopcontact en ook de benzineprijs is laag. Dat helpt de energietransitie niet.

Goed nieuws

Er is gelukkig ook goed nieuws. Er zijn namelijk al hele sterke initiatieven vanuit de samenleving. Eén daarvan is WaardZaam: een initiatief voor en door de inmiddels 42 deelnemers uit de gemeenten Krimpenerwaard en Krimpen aan den IJssel om 10% minder CO2 uit te stoten. De deelnemers hebben daarvoor een energieconvenant ondertekend. En elk jaar verwelkomen we een nieuwe club van ca 25 ondernemers. Als al die deelnemers gaan voldoen aan het energieconvenant, dan maken we met elkaar mooie stappen.

gemeentelijke organisatie in 2040 al CO2 neutraal

De gemeente Krimpenerwaard is één van de deelnemers. Na de zomervakantie worden van elf panden quickscans gemaakt. Deze quickscans brengen in beeld welke besparingsmogelijkheden de panden hebben, welke investeringen nodig zijn en wat daarvan de terugverdientijden zijn. Op deze manier kunnen heel gericht de juiste maatregelen worden getroffen. Wellicht is deze werkwijze ook geschikt voor andere deelnemers. Bij het verduurzamen van een gebouw is het aan te raden ook meteen de wettelijk verplichte energiebesparingsmaatregelen, de zogeheten erkende maatregelen te treffen. Meer informatie over de erkende maatregelen vindt u op de website van infomil.

De maatregelen om te voldoen aan het energieconvenant WaardZaam worden in 2018 getroffen. De gemeente Krimpenerwaard gaat echter verder. De doelstelling is dat de CO2-uitstoot door de gemeentelijke organisatie in 2030 met 50% is afgenomen ten opzichte van 2015. In 2040 moet de gemeentelijke organisatie CO2-neutraal zijn. De gemeente Krimpenerwaard wil hiermee een goed voorbeeld zijn op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Een ander belangrijk doel is het verlagen van de energiekosten, want wie slim verduurzaamt, bespaart ook geld!

Erik Molenaar

Programmamanager duurzaamheid gemeente Krimpenerwaard

Terug naar overzicht